Bel: (0180) 654 855 info@ttkbarendrecht.nl

De energietransitie

De klimaatdoelstellingen. Nederland heeft ambitieuze plannen. Installaties in woningen en bedrijven vormen een belangrijk onderdeel van die plannen. Minder gas, alternatieve energiebronnen. Zonnepanelen, warmtepompen. In de campagnes van de Overheid lijkt omschakelen eenvoudig. De praktijk laat anders zien. Technische ontwikkelingen gaan hard en vragen om actuele en gespecialiseerde kennis. TTK richt zich volledig op deze ontwikkelingen.

"Energietransitie", wat houdt dat in?

"Energietransitie", "verduurzamen", dé begrippen waarover politiek en media het hebben als het gaat om de klimaatdoelstellingen naar de toekomst. Wat betekenen ze?

"Energietransitie" gaat over het omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. Van olie, steenkool en gas naar wind, zon en water.

Het winnen van fossiele brandstoffen wordt steeds lastiger. De makkelijk toegankelijke bronnen raken uitgeput en nieuwe zijn lastig bereikbaar. Er wordt veel schade aangericht aan de natuur en ons milieu. In Nederland merken we de gevolgen bijvoorbeeld door de gaswinning in Groningen.

Het Klimaatakkoord

Zo'n transitie kun je als land alleen natuurlijk nooit voor elkaar krijgen. Bovendien zou dit nutteloos zijn. De wereld moet hierin samenwerken. In 1992 is binnen de Verenigde Naties (VN) het eerste klimaatverdrag tot stand gekomen. Aan dit verdrag is regelmatig geschaafd. In 2015, tijdens de 21e conventie(!) is in Parijs een bindend klimaatakkoord bereikt. Kernbesluiten hierin zijn een reductie van de CO2-uitstoot en een maximale opwarming van de aarde met 2 graden, waarbij 1,5 graad als streefwaarde geldt. In november 2016 heeft de Europese Parlement dit akkoord voor de EU bekrachtigd.

Het Klimaatakkoord in Nederland

Nederland wil graag voor in de klas zitten. In 2018 heeft de Overheid daarom pittige en uitdagende afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke organisaties:

  • Ten opzichte van 1990 49% minder CO2-uitstoot in 2030;
  • Nederland voor 95% CO2-neutraal in 2050;
  • een volledig CO2-vrije elektriciteitsproductie ín 2050.

Om een kader te scheppen voor maatregelen om deze doelstellingen te halen, is de Klimaatwet gemaakt. Deze is in mei 2019 door de Eerste Kamer goedgekeurd.

De doelen zijn echter alleen politiek-afdwingbaar en niet juridisch. Milieu-organisaties kunnen nu niet naar de rechter stappen als doelstellingen niet gehaald worden. Denk aan het Urgenda-vonnis.

Geen sancties? Wat dan wel?

De milieuvriendelijke partijen hebben uitvoerige rapportage- en verslagleggingsverplichtingen in de wet laten opnemen. Het kabinet moet daarom elke 5 jaar een klimaatplan presenteren met hierin:

  • beschreven hoe voor 10 jaar de 3 doelstellingen uit de klimaatwet geborgd worden;
  • concrete beleidsmaatregelen, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten;
  • een doorrekening van het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL) met de effecten op de koopkracht, de bedrijfswinsten en de werkgelegenheid;

Daarnaast moet het kabinet elk jaar in oktober een voortgangsrapportage en een Klimaat- en Energieverkenning (KEV) door het PBL naar de Kamer sturen. deze laat zien hoe het ervoor staat met de Nederlandse broeikasgasuitstoot en of het klimaatbeleid nog op schema ligt.

Wat betekent dit voor u?

De energietransitie heeft ook gevolgen voor uw eigen energiebeleid. We moeten met z'n allen fors minder CO2 gaan uitstoten. Eén van de manieren om daarmee te helpen is door om te schakelen naar duurzame elektriciteit. De Overheid heeft hiertoe maatregelen afgesproken met het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Zo mogen er vanaf 2021 in nieuwbouwprojecten geen installaties op gas meer geplaatst worden. Voor deze projecten zullen alleen nog duurzame, groene oplossingen worden toegelaten. Denk aan warmtepompen, zonnecellen en zonneboilers. Koken doe je bij voorkeur op inductie.

Op veel gebieden lukt dat, maar de techniek is nog volop in ontwikkeling. TTK neemt u graag mee in die wereld van vernieuwende technologie.